Adresatami szkolenia są kobiety, które doświadczały lub doświadczają przemocy domowej(uczestniczki zgłaszają się same lub kierowane są do TKOPD przez inne instytucje).

Grupa wsparcia ma charakter psychoedukacyjny. Poszczególne spotkania ułożone są w taki sposób, aby stopniowo wprowadzić uczestniczki grupy w problematykę przemocy, uczyć, czym jest przemoc, jakie są jej rozmiary, konsekwencje, jak się przed nią ustrzec.

Zasadniczym celem projektu realizowanego przez TKOPD jest poprawa psychospołecznej sytuacji kobiet, doznających przemocy w środowisku rodzinnym.

Program zajęć grupy wsparcia:

  • zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej mechanizmów stosowania przemocy przez sprawcę oraz mechanizmów kierujących życiem osób doświadczających przemocy,
  • wzmocnienie poczucia sprawstwa u kobiet po trudnych doświadczeniach życiowych
    i ich pozytywną samoocenę,
  • treningi: asertywności, radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, skutecznej komunikacji,
  • uzyskanie kompetentnych informacji na temat działania placówek, w których mogą szukać pomocy,
  • spotkanie z prawnikiem i policjantem,
  • wypracowanie przez osoby doświadczające przemocy własnych sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji, a przede wszystkim odzyskania wiary w siebie i własne działania,
  • omówienie problemów wychowawczych, które mogą pojawić się w rodzinach dotkniętych przemocą oraz wszelkiego rodzaju uzależnieniami,
  • udzielenie wsparcia psychologicznego oraz wsparcia wzajemnego uczestniczek zajęć (grupa ma charakter zamknięty).

Termin: od 23 września do 16 grudnia 2016 r.  (12 cotygodniowych spotkań, z pominięciem 11 listopada), godz. 17.30-19.45
Prowadzące: Sylwia Pittner, Dorota Grawenda-Banaszak

Sylwia Pittner – psycholog. Prowadzi zajęcia profilaktyczne dla dzieci dotyczące zapobieganiu zjawiskom przemocy oraz grupy wsparcia dla kobiet, które jej doświadczały. Pracuje indywidualnie z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Posiada doświadczenie w diagnozie systemu rodzinnego w sytuacji rozpadu związku rodziców oraz udzielaniu wsparcia psychologicznego dzieciom zagrożonym lub doznającym krzywdzenia emocjonalnego.

Dorota Grawenda-Banaszak – wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, certyfikowany przez PARPA specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ukończone ponad 200 godzin szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym pracy z osobami doświadczającymi przemocy jak i pracy wg modelu z Duluth z osobami stosującymi przemoc. Ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wieloletni kurator społeczny wydziału karnego sądu rejonowego.

Koszt: bezpłatne
Zgłoszenia przyjmuje prowadząca: Sylwia Pittner (tel. 509 913 992 we wtorki 14.00-15.00 i piątki
8.00-9.00 lub osobiście). Można też zgłaszać się mailowo: szkolenia@kopd.poznan.pl, podając swoje nazwisko, nr telefonu i adres mailowy.