Regulamin serwisu dobreszkolenie.com z dnia 22 czerwca 2015 roku.

 • 1. [POSTANOWIENIA WSTĘPNE]
 1. Przedstawiony regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczy portalu internetowego dobreszkolenie.com, którego właścicielem jest firma Grupa W&W sp. z o.o. al. Rejtana 16C/014, 35-959 Rzeszów, spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000413554, NIP: 813-367-16-25, REGON: 180 821 757 (zwana dalej Grupa W&W) został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
 2. Grupa W&W informuje, że każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.
 • 2. [DEFINICJE]
 1. Portal internetowy dobrzeszkolenie.com– platforma internetowa składająca się ze stron, podstron, subdomen i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością firmy Grupa W&W sp. z o.o. . i dostępna pod adresem www.dobreszkolenie.com lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują firmie Grupa W&W sp. z o.o.;
 2. Operator– prowadząca Portal dobreszkolenie.com firma Grupa W&W sp. z o.o., al. Rejtana 16C/014, 35-959 Rzeszów, email: admin@dobreszkolenie.com
 3. Użytkownik– każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług Portalu dobreszkolenie.com oraz Usług dostępnych w Portalu dobrzeszkolenie.com oraz w serwisach społecznościowych;
 4. Serwisy społecznościowe– wyodrębnione w ramach Portalu dobrzeszkolenie.com serwisy internetowe (fanpage) działające w oparciu o zgromadzoną wokół społeczność. Konta społecznościowe (fanpage) zrzeszają Użytkowników o podobnych zainteresowaniach oraz ułatwiają zdobywanie wiedzy i przekazywanie informacji. Serwisy społecznościowe oferowane Użytkownikom w ramach dedykowanych domen, do których prawa przysługują firmie Grupa W&W sp. z o.o., są otwarte/publiczne i dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.
 5. Partner– oznacza podmiot współpracujący z firmą Grupa W&W sp. z o.o. w oparciu o stosowną umowę;
 6. Usługi– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Grupa W&W na rzecz Użytkowników dostępne w dobreszkolenie.com. Usługi te umożliwiają :
  a) wykorzystywanie mechanizmów informatycznych działających w ramach Serwisów
  b) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Grupa W&W lub jej Partnerów,
  c) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet
  d) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,
 7. Materiały– materiały multimedialne, teksty, zdjęcia, wykresy, grafiki, video, itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

 

 1. Ogłoszeniodawca– Użytkownik, który zamieścił ogłoszenie i dokonał rejestracji w Portalu dobreszkolenie.com w trybie określonym w § 8 Regulaminu.
 2. Ogłoszenie – oznacza ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika i prezentowane na stronie Portalu internetowego dobreszkolenie.com oraz w serwisach społecznościowych.
 3. Konto– miejsce w Portalu dobreszkolenie.com dostępne dla Ogłoszeniodawcy, za pośrednictwem tego miejsca Użytkownik ma możliwość wprowadzać, modyfikować, zarządzać oraz wysyłać dane w strukturze Portalu dobreszkolenie.com, po uprzednim, poprawnym i skutecznym zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Portalu dobreszkolenie.com.
 • 3. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Operator udostępnia Użytkownikom adres email: kontakt@dobreszkolenie.com przeznaczony do kontaktów z nim, na który to adres każdy Użytkownik może kierować do Operatora wszelkie uwagi, zapytania, sugestie oraz informacje.
 2. Jeżeli w Regulaminie jest mowa o zawiadomieniu, powiadomieniu lub innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres email: kontakt@dobreszkolenie.com.
 3. Jeżeli odrębne szczegółowe regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu dobreszkolenie.com jest bezpłatne.
 4. Korzystanie z Portalu dobreszkolenie.com oznacza akceptację zasad Regulaminu oraz i zobowiązanie do ich przestrzegania. Do zapoznania się z niniejszym Regulaminem zobowiązany jest każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu dobrzeszkolenie.com.
 5. Logo i nazwa dobreszkolenie.com stanowią wyłączną własność Operatora, co oznacza, że jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy dobreszkolenie.com bez zgody Operatora, jest zabronione i będzie się wiązało z bezzwłoczną reakcją Operatora z pociągnięciem naruszającego prawa Operatora do nazwy i logo do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie. Zapis ten nie dotyczy przypadków dozwolonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Operatorowi przysługują autorskie prawa majątkowe do wyglądu Portalu dobreszkolenie.com, treści i elementów graficznych oraz innych treści umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Oznacza to, iż wykonane bez zgody Operatora kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, jak również i opracowywanie elementów Portalu dobreszkolenie.com stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Operatora i będzie skutkowało reakcją Operatora, włącznie z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu dobreszkolenie.com materiałów promocyjnych, marketingowych lub reklamowych, które pochodzą od Operatora lub współpracujących z nim podmiotów, z którymi Operator zawrze odrębne umowy w tym zakresie.
 8. Ogłoszeniodawca lub Użytkownik zamieszczający w Portalu dobreszkolenie.com materiały w formie tekstowej wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez Operatora oraz innych Użytkowników. Użytkownik lub Ogłoszeniodawca zamieszczając Materiały w Portalu dobreszkolenie.com oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od roszczeń osób trzecich, wszelkich wad fizycznych i prawnych, a także posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane w Portalu dobreszkolenie.com i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
 9. W przypadku umieszczenia w Portalu dobreszkolenie.com materiałów mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Użytkownik lub Ogłoszeniodawca udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Portalu dobreszkolenie.com oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Operatora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z funkcjonowaniem i działalnością Portalu dobreszkolenie.com, a także w przypadku usunięcia z Portalu dobreszkolenie.com.
 10. Operator informuje, że kategorycznie zabronione jest zamieszczanie w Portalu dobreszkolenie.com materiałów propagujących treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, komunistyczne, nazistowskie, i innych zabronionych polskim prawem jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc. oraz treści, które zawierają linki do szkodliwego oprogramowania (robaki, wirusy, konie trojańskie, keyloggery itp.).
 11. Każdy Użytkownik lub Ogłoszeniodawca, który powziął wiedzę o umieszczeniu w Portalu dobreszkolenie.com materiałów o charakterze bezprawnym lub wskazanym we wcześniejszym punkcie zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Operatora. Operator w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Portalu dobreszkolenie.com treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 12. Bez uprzedniej zgody Operatora, zabronione jest także umieszczanie materiałów mających charakter marketingowy, reklamowy lub promocyjny innych niż te, które wymieniono w § 9.
 • 4. [INFORMACJA O WARUNKACH TECHNICZNYCH KORZYSTANIA Z PORTALU dobreszkolenie.com]

Do prawidłowego użytkowania Portalu dobreszkolenie.com przez Użytkowników i Ogłoszeniodawców konieczne jest posiadanie łącznie:
a) urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów sieci Internet;
b) połączenia z siecią Internet
c) przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową WWW oraz obsługę języka programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
d) w przypadku Użytkowników i Ogłoszeniodawców zamieszczających treści posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

 • 5. [BEZPIECZEŃSTWO KONT UŻYTKOWNIKA LUB OGŁOSZENIODAWCY]
 1. Użytkownik lub Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za zachowanie poufnego charakteru haseł związanych z kontami Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy używanymi do uzyskania dostępu do Portalu dobreszkolenie.com.
 2. W związku z powyższym Użytkownik lub Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Operatora za czynności dokonywane za pośrednictwem swojego konta.
 3. Użytkownik zgadza się niezwłocznie poinformować Operatora, na adres admin@dobreszkolenie.com, o przypadkach nieautoryzowanego korzystania z hasła lub konta Użytkownika, jeżeli powziąłby wiadomość o takich przypadkach.
 • 6. [PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA LUB OGŁOSZENIODAWCY]
 1. Informacje dotyczące stosowanej przez Operatora praktyki ochrony danych dostępne są na stronie http://dobreszkolenie.com/polityka-prywatnosci/, gdzie opisana jest polityka prywatności Portalu dobreszkolenie.com. Informacje te wyjaśniają, jak Portal dobreszkolenie.com obchodzi się z danymi osobowymi Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy oraz chroni jego prywatność, gdy ten z niego korzysta.
 2. Użytkownik lub Ogłoszeniodawca korzystający z Portalu dobreszkolenie.com wyraża zgodę na przetwarzanie danych Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy zgodnie z polityką prywatności Operatora.
 • 7. [WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA]
 1. Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Portalu dobreszkolenie.com.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Portalu dobreszkolenie.com, jak również ewentualną utratę danych Użytkowników lub Ogłoszeniodawców, powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Portalu dobreszkolenie.com. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Ogłoszeniodawców i Użytkowników Portalu dobreszkolenie.com o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w tym o możliwości przeprowadzenia przez Operatora przerw konserwacyjnych.
 3. Wyłączną odpowiedzialność za treść i zawartość materiałów zamieszczanych przez Ogłoszeniodawców lub Użytkowników w Portalu dobreszkolenie.com ponoszą odpowiednio Ogłoszeniodawcy lub Użytkownicy, którzy zamieścili daną treść lub zawartość.
 4. Całkowitą odpowiedzialność treść lub zawartość wiadomości przesyłanych za pomocą poczty email do Operatora ponoszą Użytkownicy i Ogłoszeniodawcy wysyłający przedmiotowe treści.
 5. Operator nie odpowiada wobec Użytkowników, Ogłoszeniodawców i innych osób trzecich także za:
 6. zamieszczaną przez Ogłoszeniodawców w formularzach rejestracyjnych treść danych,
 7. jakiekolwiek szkody Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników,
 8. treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym (wiarygodność kont nie jest kontrolowana),
 9. szkody powstałe w wyniku awarii sieci energetycznej lub jej wyłączenia, a także awarii systemu teleinformatycznego,
 10. brak możliwości zalogowania się w Portalu dobreszkolenie.com spowodowaną błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej lub jakością połączenia.
 • 8. [REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA I OGŁOSZENIODAWCY]
 1. Operator umożliwia Użytkownikom i Ogłoszeniodawcom korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu dobreszkolenie.com, wyłącznie po dokonaniu rejestracji w Portalu dobreszkolenie.com.
 2. Warunkiem rejestracji w Portalu dobreszkolenie.com jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie http://dobreszkolenie.com/formularz-rejestracyjny,

zaakceptowanie aktualnej treści Regulaminu, a także wymagane jest kliknięcie w przycisk „Zarejestruj”.

 1. Po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę Operator zakłada dla niego konto. Aktywowanie konta wymaga:
 2. potwierdzenia adresu e-mail przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę poprzez kliknięcie w link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail informującej o rejestracji,
 3. akceptacji założonego konta Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy przez administratora strony.
 4. Proces zakończony założeniem Konta oznacza zawarcie przez Użytkownika z Operatorem lub Ogłoszeniodawcę z Operatorem umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w § 9 Regulaminu.
 • 9 [ŚWIADCZENIE USŁUGI UMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ PRZEZ OPERATORA]
 1. Operator Portalu dobreszkolenie.com umożliwia Ogłoszeniodawcom zamieszczanie w Portalu dobreszkolenie.com, ogłoszeń dotyczących prowadzonych przez nich warsztatów, szkoleń, kursów lub studiów podyplomowych oraz informacji na temat Ogłoszeniodawcy.
 2. Operator Portalu dobreszkolenie.com umożliwia Ogłoszeniodawcom zamieszczanie w Portalu dobreszkolenie.com, wizytówki firmy prezentującej informacje na temat Ogłoszeniodawcy.
 3. Każde ogłoszenie powinno zawierać informacje o terminie i miejscu prowadzonego warsztatu, szkolenia, kursu lub studiów podyplomowych, ich program, informację o osobach prowadzących, warunkach uczestnictwa, liczbie dostępnych miejsc, odpłatności i warunkach zapłaty, a także dane teleadresowe Ogłoszeniodawcy oraz inne informacje związane ze szkoleniem, studiami podyplomowymi, terminami, miejscem szkolenia lub studiów podyplomowych i Ogłoszeniodawcą.
 4. Ogłoszeniodawca oświadcza, że treść ogłoszeń zamieszczanych przez niego w Portalu dobreszkolenie.com jest prawdziwa. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawności treści ogłoszenia, Operator uniemożliwi dostęp do treści ogłoszenia. Zgłoszenia bezprawności może dokonać każdy Użytkownik lub Ogłoszeniodawca poprzez kontakt mailowy na adres email: kontakt@dobreszkolenie.com.
 5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść lub zawartość ogłoszeń zamieszczanych w Portalu dobreszkolenie.com. Zadaniem operatora jest tylko i wyłącznie sprawdzenie danych pod kątem ich poprawności technicznej – tzn. prawidłowego wyświetlenia wszystkich danych na portalu.
 6. Aby informacje zamieszczone w Portalu dobreszkolenie.com przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę były widoczne, konieczne jest ich zaakceptowanie przez administratora portalu dla kont – „Darmowy”, „Na początek”, „Aktywny Start”.
 7. Wypełnienie pól niezgodnie z instrukcjami lub ich brak wypełnienia przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę lub ich dostępnymi w umieszczonych podpowiedziach, może wiązać się przeniesieniem Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy i jego ogłoszeń do działu Archiwum dostępnego w Portalu dobreszkolenie.com, a w szczególnych przypadkach może się także wiązać z zablokowaniem ogłoszeń i konta danego Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy.
 8. Każde ogłoszenie dotyczące prowadzonych przez Ogłoszeniodawców warsztatów, szkoleń, kursów lub studiów podyplomowych wymaga akceptacji przez administratora portalu dla kont   – „Darmowy”, „Na początek”, „Aktywny Start”.
 9. Akceptacja ogłoszenia odbywa się w przeciągu 24 godzin od wysłania zgłoszenia publikacji.
 10. Użytkownicy oraz Ogłoszeniodawcy mogą zarejestrować konto bezpłatne o nazwie „Darmowy”. Konto tego typu:
 11. ważne jest bezterminowo do czasu zgłoszenia prośby do Operatora o usunięcie konta
 12. pozwala na dodanie bezpłatnej wizytówki Ogłoszeniodawcy
 13. pozwala na dodanie 1 (słownie: jednego) ogłoszenia dotyczącego prowadzonych przez Użytkowników i Ogłoszeniodawców warsztatów, szkoleń, kursów lub studiów podyplomowych.
 14. Dodawanie ogłoszeń dotyczących prowadzonych przez Ogłoszeniodawców warsztatów, szkoleń, kursów lub studiów podyplomowych o charakterze komercyjnym (płatnym dla jego uczestników) wymaga kupienia jednego z płatnych pakietów – „Na początek”, „Aktywny Start”, „Starter”, „Optimum” oraz „Premium”.
 • 10 [KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW]
 1. Użytkownik Portalu dobreszkolenie.com może umieszczać pod ogłoszeniami zamieszczonymi w Portalu dobreszkolenie.com komentarze, jednocześnie dodając swój podpis. Warunkiem pojawienia się komentarza w Portalu dobreszkolenie.com jest jego akceptacja przez Operatora.
 2. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczanych w Portalu dobreszkolenie.com. Oznacza to, że Użytkownik umieszczając komentarz ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść.
 3. Każdy Użytkownik lub Ogłoszeniodawca może powiadomić Operatora o bezprawności komentarza.
 4. Jeżeli Operator uzyska urzędowe zawiadomienie lub inną wiarygodną informację o tym, że dany komentarz jest bezprawny, uniemożliwi dostęp do danych treści komentarza.
 • 11 [PROCES REKLAMACJI]
 1. Zarówno Użytkownikowi, jak i Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach dotyczących funkcjonowania Portalu dobreszkolenie.com, jak również świadczenia usług przez Operatora.
 2. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Operatora: kontakt@dobreszkolenie.com lub w formie pisemnej na adres Operatora wskazany w Regulaminie.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do danego Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy na adres siedziby lub miejsca zamieszkania nadawcy, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej lub na adres email jeśli w reklamacji ten został wskazany, a Użytkownik lub Ogłoszeniodawca nie wyraził prośby o kontakt w formie pisemnej na adres siedziby lub miejsca zamieszkania.
 5. Operator zastrzega dla siebie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w przypadku jej oczywistej bezzasadności, rozumianego jako np. kolejne wniesienie reklamacji opartej na identycznym zarzucie co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień Regulaminu, nie będą uwzględniane.

Operator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy dodatkowych wyjaśnień. W takich sytuacjach czas na udzielania wyjaśnień przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę za każdym razem powoduje przedłużenie okresu rozpoznania reklamacji.

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 2 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji napotka przeszkody spowodowane niezależnymi od Operatora czynnikami losowymi (awarie sieci internetowej lub sprzętu) lub kiedy wymagał działań specjalnych.
 • 12 [USUNIĘCIE KONTA]
 1. Każdy Użytkownik i Ogłoszeniodawca ma prawo żądać od Operatora Portalu dobreszkolenie.com usunięcia Konta wysyłając wiadomość email z adresu podanego w trakcie procesu rejestracji w Portalu dobreszkolenie.com, na adres admin@dobreszkolenie.com , zawierającą w treści informację o takim żądaniu, a Operator ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto usunąć.
 2. Każde żądanie usunięcia Konta jest rozumiane jako równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej odpowiednio Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy z Operatorem. Umowa zostaje rozwiązana w chwili otrzymania przez Operatora żądania, o którym mowa w § 12 ust. 1.
 3. Operator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem lub Ogłoszeniodawcą i usunąć jego Konto w przypadku, gdy Użytkownik lub Ogłoszeniodawca naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub korzystając z Portalu dobreszkolenie.com naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i nie zaprzestanie naruszeń pomimo uprzedniego wezwania. O fakcie wypowiedzenia umowy w tym trybie Użytkownik lub Ogłoszeniodawca będzie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę w formularzu rejestracyjnym.
 4. Jeżeli działanie Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy wyrządziło Operatorowi szkodę, rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy w jakimkolwiek trybie nie ogranicza uprawnień Operatora do dochodzenia stosownego odszkodowania.
 • 13 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Operatora. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu dobreszkolenie.com wraz z informacją o ich dokonaniu oraz datą wprowadzenia zmian.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu dobreszkolenie.com z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Korzystanie przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę z Portalu dobreszkolenie.com po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu dobreszkolenie.com.
 4. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu dobreszkolenie.com. Operator jest uprawniony poinformować Użytkowników i Ogłoszeniodawców o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • 14 DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem wskazanym adresem:  http://dobreszkolenie.com/regulamin/