WYSOKA JAKOŚĆ OFEROWANYCH PRZEZ NAS SZKOLEŃ *

*Opracowane na podstawie Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych

Dlaczego oferowane przez CREATOR szkolenia są adekwatne do potrzeb uczestników?!

 1. Diagnozujemy potrzeby i oczekiwania potencjalnych odbiorców, odwołując się do wykraczających poza własną opinię źródeł wiedzy (np. własne badania rynku, raporty, publikacje.
 2. Gromadzimy dane dotyczące wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia oraz informacje o oczekiwaniach zamawiającego, w szczególności dotyczące pożądanych rezultatów szkolenia i obszaru ich stosowania.
 3. Programy nauczania naszych szkoleń są opisane w języku efektów uczenia się.
 4. Programy szkoleniowe są oparte na aktualnej, rzetelnej wiedzy i realizowane w adekwatnej do celów formie.
 5. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały zawierające podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostało ono oparte.
 6. Wykorzystujemy różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia i są dostosowane do specyfiki sytuacji uczących się osób dorosłych.
 7. Stosowane metody są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy.
  Zapewniamy uczestnikom lub delegującej ich organizacji wsparcie w utrwalaniu efektów uczenia się.
 8. Systematycznie badamy rezultaty prowadzonych szkoleń
 9. Stosujemy procedurę oceny efektów uczenia się wszystkich szkoleń, uwzględniającą badanie opinii uczestników lub inne zaawansowane formy ewaluacji.

Dlaczego uczestnicy naszych szkoleń osiągają dobre efekty uczenia się?!

 1. Dysponujemy kadrą odpowiedzialną za merytoryczną jakość usług.
 2. Każde z oferowanych szkoleń jest objęte nadzorem opiekuna merytorycznego
 3. Wszyscy członkowie kadry szkoleniowej posiadają doświadczenie zawodowe lub wykształcenie odpowiednie do zakresu tematycznego prowadzonych szkoleń.
 4. Każda z osób należących do kadry szkoleniowej instytucji spełnia co najmniej jeden z wymienionych poniżej warunków:
  – ukończyła trwający min. 60 godzin kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych, tj. służący rozwojowi kompetencji zbliżonych do następujących: rozumienie sytuacji uczących się dorosłych, definiowanie celów edukacyjnych, projektowanie programu szkolenia, klarowne prezentowanie wiedzy, stosowanie aktywizujących metod nauczania;
  – dysponuje przyznanym przez zewnętrzną instytucję certyfikatem potwierdzającym posiadanie kompetencji zbliżonych do wymienionych powyżej;
  – posiada 750 godzin doświadczenia zakresie w edukacji osób dorosłych;
  – posiada specjalistyczne wykształcenie i min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie oraz – prowadzi kształcenie wyłącznie w formie wykładowej.
 5. Kadra szkoleniowa aktywnie uczestniczy w działaniach rozwojowych i aktualizuje własne kompetencje

Dlaczego nasze szkolenia pozostawiają miłe wspomnienia? 

 1. Zapewniamy uczestnikom rzetelną obsługę i sprawną organizację szkolenia
 2. Organizujemy szkolenia w warunkach zapewniających komfort uczestników i higienę pracy umysłowej
 3. Planujemy czas szkolenia w sposób sprzyjający komfortowi uczestników i higienie pracy umysłowej
 4. Dysponujemy różnorodnymi środkami technicznymi i materiałami wspierającymi uczenie
 5. Jesteśmy przygotowani do reagowania na nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia klientów

Dlaczego jesteśmy rzetelnym organizatorem szkoleń?

 1. Dysponujemy spójną koncepcją funkcjonowania określającą jej sposób działania i kierunki rozwoju
 2. Publikujemy rzetelną informację o oferowanych usługach
 3. Stosujemy systemowe rozwiązania wspierające wysoką jakość świadczonych usług
 4. Upowszechniamy wiedzę o dobrych praktykach w zapewnianiu jakości szkoleń
 5. Oferujemy usługi w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi i wymogami narzucanymi przez zewnętrzne regulacje

Adres

Nasz adres:

ul. Hugo Kołłątaja 5/3B lublin

GPS:

51.24697290478341, 22.55791891349179

Nr tel.:
Skontaktuj się z właścicielem

Wystaw recenzję

KOMPETENCJE
STANDARD OBSŁUGI
LOKALIZACJA
ŁATWOŚĆ KONTAKTU
Publikowanie ...
Twoja ocena została pomyślnie wysłana
Proszę wypełnić wszystkie pola